V účtovníctve ministerstva zahraničia sa objavila nesprávnosť v hodnote 724 miliónov

V účtovníctve ministerstva zahraničných vecí za rok 2020 zistil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) nesprávnosti v hodnote 775 miliónov korún.

Významná nesprávnosť za 724 miliónov korún spočívala v nevykonaní zníženia hodnoty vkladu do nadačného fondu, uviedli kontrolóri v tlačovej správe. V záverečnom účte ani vo výkaze pre hodnotenie plnenia štátneho rozpočtu podľa kontrolórov naopak zásadné chyby neboli.

Rezort vykazoval podiel na vklade do nadačného fondu ako svoj dlhodobý majetok. Nadačný fond však podľa NKÚ v súlade so svojím poslaním generoval dlhodobo straty z dôvodu postupného poskytovania prostriedkov najmä na konkrétne projekty.

Aké jednoduché! Balák žiadal o milosť ústne, nenamáhal sa s písomným zdôvodnením

„To malo MZV premietnuť do svojho účtovníctva a malo účtovať o znížení hodnoty tohto aktíva, a to už v predchádzajúcich účtovných obdobiach. MZV však o znížení hodnoty vkladu neúčtovalo, čím nadhodnotilo výšku dlhodobého majetku o 724 miliónov korún,“ uviedli kontrolóri.

NKÚ preto vyhodnotil informácie na niektorých účtoch vo výkaze súvaha a vo výkaze ziskov a strát ako nespoľahlivé. Ostatné informácie v účtovnej závierke však podľa kontrolórov podávajú verný a poctivý obraz predmetu účtovníctva.

Background with money american hundred dollar bills – horizontal

Kontrolóri tiež zistili, že o pohľadávkach a záväzkoch zastupiteľských úradov ako napríklad veľvyslanectvo, stálych zastúpení a generálnych konzulátov neúčtoval rezort priebežne. Ministerstvo o nich podľa NKÚ účtovalo iba raz na konci účtovného obdobia, prípadne vôbec.

V účtovnej závierke tak neboli vykázané záväzky zastupiteľských úradov minimálne vo výške 4,7 milióna korún. Podľa kontrolórov ide o systémový nedostatok vo vedení účtovníctva ministerstva zahraničia.

V záverečnom účte ani vo výkaze pre hodnotenie plnenia štátneho rozpočtu neboli u MZV zistené významné nedostatky, uzavreli kontrolóri.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram